Humor

von Michael Linder


De Froch

"Mischi, wiist tea dat dech der Storch hot brocht?"

Der Giernuojel

"Mech breuchten de Sachsen iweraul..."

De Schemmerbloder

"As Herr Pfarr hot en Schemmerbloder bekun!"

Der angem Gang

"Wor der Hans an angem Gang ... mät er bieser spätzer Zang"

De Pensionistenaffäre

"Et hundelt sich net um Heus, Guerten oder Avere..."

De Diudesfroch

"Dat em et fast net glift, wat dem Fritz met zahn Johr giht durch seng Hift."

Det Zirr es marod

"Der Marz am Stifken es gunz bekrit, seng Fra det Zirr es marod uch ohnen Apetitt."

Der Brejem Waldemar

"Der Brejem Waldemar afgewossen en der Stadt, vum Dorflewen he nichen Ahnung hat."

De Buodwann stealpt am

"...esi kist tea mir net ent Baat meng Dann, tea messt zeanirscht en de Wann."

Wie hot Kuow em Hift

"Vun Dauch zea Dauch wid he eng bleder der Ault, uch vun Dauch zea Dauch eng en gresser Ifault."