Wie hot Kuow em Hift

von Michael Linder

Et geng ken Oingt det 20 Johrhangdert,
iwer den Schwarzen Pitz, met senger Fra hot sich jeder verwangdert.
En Siewenberjen hat der Pitz uch Änn gearbet af dem Kolchos.
Det Änn en der Echip, der Pitz met den Ross.

En Nürnberch als Aussedler af der Kolwitzstroß,
geng et en jeden Dauch met under Paperer los.
Met Registrierscheng hat et ungefongen,
Seng Fraa det Änn, wor dor metgegongen.

Schwarzer Peter less he sich endrohn,
Ehm siel em Peter uch nimmi Pitz noch Petre sohn.
Det Änn: - Schwarzer Peter bedet "Păcălici" af blesch,
nea brauchst tea vum Kippenkratzer de Wesch.

Derzea en Hocken af deng Hift,
dro wiis en jeder, der Pitz es amgedift.
Ech sohn em viel, mii wä geneuch,
Awer der Pitz hot 2 Klassen wä der Zeuch.

En der Schiil statt lesen, schrewen,
läwer af der Headwiid de Getter drewen.
Noch en Siewenberjen, wä ech de Kengt sull hun,
wat wor mengem Pitz en den Sänn kun?

Wonn et en Jang es, die hisst wä ech Pitz,
wonn et en Medchen es, dro difen mir Pizza.
Det Änn, na, na, na, det Medchen wä ech Anna.
Oder doch viel moderner -Analyse-
Der Pitz infert glech: Net Analyse - Anneliese.
Oder noch moderner statt Anna klaingt besser -Angina-.

Ech mauchen Wätz, da hiesst em Poantă,
uch iwer dech lacht en jeder, tea Moacă uch Toantă.
Pitz tea best en Esel uch en Narr,
dingst tea ech wer en ault Schachtel, en berucht Latar?

Ech ben geweschen met allen Wasser uch engesift.
Ech hun nichen Kuow em Hift.
Pitz tea best näckest warden en Prominent,
vielicht af dem Moond, awer net af desem Kontinent.

De Post broingt 2 bes 4 Bräf en jeden Dauch.
E seffelt bekummen mir en Siewenberjen nemmel um Chrestdauch.
Wie wiiss; nea besser, vun as Zwännen?
Mir kun durchenunder met den Sännen.
vun dem vielen heinen uch doinen rennen.

Moren seng glech zwiin Termin.
Der Pitz zer LVA met Rentenundrauch eliin,
det Änn zer Enberjerung uch eliin.
Der Pitz driimt Nochts, wä em eusfealt met der länker Hund em Biro,
denn he kem net zerrecht met der länker Hund nemmel em Klo.

Den nachsten Morjen giht der Pitz Richtung U.Bahn,
en docht detmol wid nemest haingder mir sahn.
Nor det Änn effnet det Fenster en krescht haingderher,
säch wä tea dech durchschliist esi eagefeer,
dat cha net entstiht en grius Mallehr.

Et kriisch eanangderbrochen gunz leuckt,
em kum ereus de Guisenheuckt.
Soh tea host gearbet, geschuft, geronnen
uch um Rossenkarutz verliuren de Lonnen.

Mir woren schiin modern, viel, viel gearbet, geschuft,
den Strihsack eussengeschmässen uch en Diwan gekuft.
Uch näst soh dat tea hiemen kummst Stock besoffen vum Ciubuc
sonst host tea met mir den gressten Bucluc.

En feng sich noch mih afzerejen,
He Trottel, tea messt bäm Plärrer amstejen.
Det Änn schlesst det Fenster, en ried met sich weter.
Mir Fraan sen doch viel gescheter.

Vun Dauch zea Dauch wid he eng bleder der Ault,
uch vun Dauch zea Dauch eng en gresser Ifault.

Bä dem Landesversicherungsamt L.V.A.
erklert der Pitz ohnen Kommentar vun senger Fraa.
Af dem Kollektiv wor et eagerecht,
af mengem Votersgreangt arbet ech als Knecht.

Schealpen zerschlohn uch met der Haa schuowen.
Det gunz Lot de Renden affen uch uowen
Reppen, Krumpirn, Kukuruz det Hibrit.
ken det Gekrecksel sprätzen met Ierbicit.

Met Superphosphat, Azot uch noch mästen,
Gras mehen met der Senz, det Hua enluagern en Drästen.
Den Weingert gruowen met der griussen Haa
uch en jed Woch sprätzen ken Peronospora.

Herr Schwarzer Peter wat hun Sä af dem Kolchos verdaant?
Normen uch weder Normen hun ech verdaant.
Da woren vun 5 zea 5 Johr en der Wirtscheft engeplant.
Den Plan mossten mir liisten en 4 Johr uch en Halw,
en jed Kram mosst hun 20 Farkel uch en jed Keah 2 Kalw.

Herr Sachbearbeder, sahn Sä sich un det Paper,
Ech hun hart gearbet, viel uch schwer.
Et stiht jo do gunz klor, iwer 400 Normen en jed Johr.
Sahn Sä her, ech wor gunz fleßich,
Em Johr 1964, Normen sen et 431.

Det es jo wohr,
et wor uch en Schaltjohr.
Der Rentenbearbeder wor met sengem Latein am End'
als he laus em Werterbeach: Preşedinte bedet - Präsident -

Nea verstohn ech, et es en vollständig Akt,
angderschriwen vum Präsidenten exakt,
wä bam Warschauer Pakt.
Dat Miltär, 3 Johr arbeden en der Miin
et wor schwer, awer geat fiur den Cholesterin.

Ze schneel gefruat af liberare,
wedder Kuffer packen ken Oradea af concetrare
1979, ech haulden et geat em Sänn
word ech gescheuckt af de Traktoristenschiil ken Dumbrăveni.

Ech saus noch net richtig gruod haingderm Volan
mosst ech, et hess - Campanie Agricola la Bărăgan.
Met dem Schneellzeuch - dem Rapid,
Allen, allen wat net woren Membru de Partid.

Herr Schwarzer: - Zeanierscht woren Sä betroffen vun der Agrarreform,
dro af dem Kolchos wor de Listung Norm af Norm
zem Schlass uch noch betroffen vun der Rentenreform.
Sa hun gearbet wä ech sahn am 30 Prozent,
ohnen Urlew uch noch den 5 Advent.

Sa hun jo dro den Präsident,
näckest bestochen met er Schachtel Kent.
Zigarenpausen met Kaffee...
gauf et nichen af dem C.A.P.

Na, na, na, deses maucht nor der Rieden Hans,
iwerall, wor deser nor met Spekulanz.
Sä woren nichen Ţaran prost,
den Beschid erhaulden Sä met der Post.

Befiur Sä dat Geld eusgehn,
messe Sä dat Geld zwemol en der Hund amdrehn
sonst messe Sä de Protes, un den Nuojel hehn.

Det Änn bä der Enberjerung den Undrauch hat eusgefealt,
word ehm gesot, et wer en Zweestatsberjeren af deser Wealt.
Eus Siewenberjeren, nor Zweeberjeren, det Änn rechnet noh
da under 5 Berjer, wem blewen da droh?

Wat fiur en Enteschung, Belidijung, en Eagläck
Siewenberjer woren meng Ahnen, 30 Generationen zeräck.
En erklert weter do em Amt,
dat nor de Balengriusmoter vun den Affen uofstammt.

Verwangdert hot sich uch der Zuhnorzt Dr. Jansen.
De Zoint iuwen hot sä vum Gorilla,
da angden vum Schimpansen.
Dro em Angderhemd uch en Werbes,
en gruselig Gespenst är Hift, en Originalkerbes.

De Jury maucht alles met Gewäss
uch wä sä saujen Balengrius är Gebäss,
erhealt un dem Fest, et hießt Holloween,
den Nobelpres - de Balengriuß - nor ellin.

Det alles es wä verdammt,
Pitz uch Änn messen Moren gohn zem Wohnungsamt.
Hoffentlich ben ech net der Hotentott,
sonst mauchen ech mir en Kalipp eus er Strihballot.

Met dem Pitz uch Änn git et nichen Langwell
nichen en Siewenberjen, nichen en der hedijen Zett... aktuell.

Januar 2004


Zurück zur Humor-Seite...