De Pensionistenaffäre

von Michael Linder

En den leetzten Johren,
sen de Zedden nimmi, wa sa iist woren.
De Wealt hot sich jo gedreht,
uch em ried nimmi iwer Kniecht uch Meed.
Nor noch iwer Pensionisten em Reahstund,
met desen passiert allerhund.
Esi geng et iist dem Tumes ihm,
hie less seng Frah det Treng derhim.
Ken Siewenberjen, do hat hie seng Heus,
met der Worhiit, reckt hie net ereus.
Hie wiess waram hie seng Treng näckest met nit
uch waram hie daut diit.
Et vergohn, droa, dro vaar Wochen,
en dem Treng fed et un ze kochen.
Et maucht sich Sorjen, der Tummes meng Muun!
Wonni wid hie wedder zäreck kun?
Dem Sus, senger Noberen, dem et dro begeent
uch des Geschicht uch dro erwehnt,
Hie bekem en "Weiheitszahn" en der Protes,
dro kangt hie essen Briut, Bauchflisch, Zwiebel, sigor Paleukes uch Parides.
Wä det Sus dro daut hiurt uch meent:
En Siewenberjen häf der Tumes noch int.
Wonn am allent hiirt,
wat af der Wealt passiert,
denn des Männer des Alden
wat sen geat erhaulden,
Fuehren engden wedder zräck
en fangden sich eng, en under Gläck.
Et hundelt sich net um Heus, Guerten oder Avere,
denn det alles es nor "Affäre".
He es net der inzig ellin,
et sen vill mii, af er fast jeder Gemin.
Dro deng Tumes, als Preschedinte, af dem Kollektiv,
zea dir geng et schiun deamauls schif.
Uch enzt wun hie giht, nor wisawii
hot hei schieun wedder seng altbekuunt Marii.
Detmoll kit bestemmt en undert en Froch
met dem hie verbroingt de viert "Flitterwoch".
Denn hetzedauch, ault oder jang, allen
kennen do hun, wat en gefallen.
Uch wat hie sich weal gännen,
enzt, enzt kit det Treng vun den Sännen.
Af dat det Treng dro unfert glech,
der "Weissheitszahn", die, ben ech!
"Tea wirst nimmi riisen met Siebenbürgen Reisen oder Pletl.
Dir vergohn nea de Flitterwochen, Weetfraan uch de Fetel".
Hie maucht nimmi wat hie weal!
Noroc bun Ardeal!

2004


Zurück zur Humor-Seite...