De Schemmerbloder

von Michael Linder

Em kun net am en jeden Schmarn sohn
"Der Dewel sohl dech hiulen!"
Aff den sachseschen Geminen wor der Pfarr
de Schlesselperson.
Wonn en Mensch geschemmert hot, soht em:
"Tea host dem Pfarr de Grawen gestiulen!"

Der Hans die hastig auß, wa eus dem Troch,
schemmert fast en jed zwed Woch.
Dro kangden ehn arjern, da under Kengd
sigor uch noch seng biest Frengt.

Un em Dauch kum der Hans eus der Schiil geruunt.
"Motter, Motter! Ech mochen der est bekunt".
"Det es bestemmt da geat Not,
da mir meng Jang versprochen hot."
"Na, na Motter de Not es et net,
awer äst wichtiger es det het."

"As Herr Pfarr hot en Schemmerbloder bekun!
Wem siil he de Grawen gestiulen hun?
Geschemmert um Mel uch noch um Ken,
em dinkt uch enzt häf he noch en Graw em Mel derten."
Der Hans dinkt iwer den Herr Pfarr.
"Wat es he viur en Exemplar?"

2006


Zurück zur Humor-Seite...