Det Zirr es marod

von Michael Linder

Der Marz am Stifken es gunz bekrit,
seng Fra det Zirr es marod uch ohnen Apetitt.
Der Schorsch die zem Marz kit:
Geaden Morjen Marz tea host viel Arbet uch Sorjen.
Ech weal blis de Schoslieter eusborjen.

Ech weal af den Marigrethijohrmert iwermoren
fuohren ken Medwesch met den Gorren.
Der Marz hot gepiuzt den schwarzen Iuwen, Hierd uch Rihr,
des roßig Arbet maucht eng meng Zirr.

Nea mess ech afpassen, dat de Mealch net iwerlift,
sonst sprecht meng Fra ech wer nemmel Wert
en verfelt Zwiebelhift.
En der vergongener Nocht mosst ech afstohn
en bän eussen geschercht
sonst hät mir der Fuss allen Hienen gewercht.

Den speerfädrigen Kokesch hat der Fuss um Haulz,
venchlappt bes viur de Kallerschaulz.
Den Fuss hat ech fast diutgeschlon met der Zwiebelhaa,
wonn ech mir um Stacheldroht net häw zrässen de Gatsch um Knaa.

Meng Schwiejermotter hat mir geschinkt zer Goof:
- Der Kokesch siel sen der Keneng af dem Mästhufen uch em Hof.
Dro "Ech" uch nor "Ech" siel sen der Herr em Heus,
dat cha net dunzt af dem Desch de Meus.

Nium de Ackes heuch dem Kokesch dro glech
af dem Grumpes det Hift ewech.
Dro wor der Kokesch endlich freuckt
uch bes ken Morjen hun ech Fädern gepleuckt.

Kokeschflisch wel meng Fra es esi blich
kit ehm geat en Supp met gezeddelt Diich.
Desen Morjen gauf et Batterbriut met Zeckwitee
af Mettauch Schwengsbroden met Bäffelruhmpiree.

En Zowend schwa Krastenkaffee,
Dro moren frah, Fattbriut met Brannesselntee.
Af mir es enzt de sämtlich Arbet uch Last.
Gedarer fittern, Getter versorjen uch Hienen getast.

Dro ken den Durchfall mauchen ech menger Fra,
en schwarz verbrat Äbra.
Em Hinkeldäpchen hot brocht der Geckel Sim
en worem Lawend met Kim.
He kaingt net lenger blewen, he most schneel him.

Der Marz befiuhl dem Schorsch dro glech,
kif blo Schurzstof, Summet fiur Hiusen uch en Striihhot fiur mech.
Uch fiur en Hemd noch Ponz,
fiur de Kengd: Krumpirnzeuzer, Stollwerk, Lika uch seujer Bombons,

Menger krunker Fra eus der Dr. Oberth Apentik
daut "besangder Medikament" daut hielt en jeden Diaknostik.
Dat seng Muojen arbet,
uch der Haingder maucht Musik.
Soh dem Hotmaucher, dem Mergler en hieschen Grooß vun mir
detmol blewen ech bä mengem lawen Zirr.

Der Schorsch bam hiemengohn sil net stiren daut krunk Zirr
en klappt net glech un de Stuwendir.
Um Fenster der Viurheng wor en wenig schif
dro sauch der Schorsch viel ze viel vun der Lif.

Det Zirr met dem Geckel Sim em Baat,
ungeschlossen um Hiuhsponnungsapparat.
Det Zirr kretzt: enzt, enzt de Stromsächerung verat.

Der Geckel Sim en grius Leuser met Flih.
Krisch kikiriki, kikiriki, kikiriki,
vol Energie behundelt he de Therapie.
Um Sim hengen glech zwe Kinkeldäppchen lädich.
den der Sim es die Kokesch, die speerfädrich.

Sim seng Kokeschflisch wor worden wich,
wä der gezeddelt Diich.
Det Zirr der Fuss, et mess ehn packen
um Haulz uch haingderm Nacken.
- Wä saul ech det dem Marz empfehlen?
He meß en de Piree fiur iin Person mih Krumpirn scheelen.

Den des Geckel Sim seng Kimlawend wor kompetent,
wirkt noch schneller wä eus der Apentik daut "besangder Medikament".
Der Schorsch weal sich en des Sach net ennen moingen,
wonn der Storch iwer neng Menet de Stromrechnung wirt broingen.

Seng verbrat Äbra da schwarz
kun he sich salwest fressen der Marz.
Uch der Katz en det Bleamengartchen sahen
wonn des Owenst de Kerbesbleamen afblahen.

De Fra es doch de nevoia, det necurat
der Mun blewt der Meloffen uch der magar inchiriat.
Der Schorsch hot sich iwerzecht uch wat he nea glift,
de Fra es der Haulz, der Mun det Hift.
Det Hift es um Haulz ungewossen en healt steal,
dro dreht der Haulz det Hift woinen he weal.

April 2004


Zurück zur Humor-Seite...