De Buodwann stealpt am

von Michael Linder

Oingt der 50er, 60er uch den 70er Johr,
mir wessen allen wa et damols wor.
Et hat sich verbessert det Lewen, de Zett.
Heeser baten sich fast allen Lett.

Uch der Dann, en 2m griuß Mensch
erfealt sich der Wensch.
Seng Heus stiht en riut, gunz nui
schiun em Frähjohr, em Mui.

Dro wunt hie, em Backes uch em Stifken engedrangen,
vun sengen var Kängden sen,
jugendlich de zwin alst Jangen.
Un em Owend wor dro de Rend,
dat se Chef mauchten zea em seng Kängd.

Met Musik uch Sofen geng et los,
Der Dannonkel drunk met alt en Moß.
Dro vergaus hie em Staul, de Bäffel mealken sull
af dat hie lawer metchefen wull.

Em Staul wa geng et los,
en jed Bael bleas eus der Nuos,
De Bäffel riuchen den Weng, den hie hat gesoffen,
in Bäffel ehn met dem Schwunz hat troffen.

Uch em Kabesch eusgerutscht der Dann,
wor nimmi zem unsahn.
Eus Dann sengem Mell kummen Werter, net zem wetersohn,
met dem Mealkstealtschen wull hie de Bäffel diut schlon.

Senger Fra dem Maritz, dem de Gall iwer leff,
krisch: "Dann, kam buoden en las Bäffel uch Jugendchef!"
Der Dann awer drunk noch en Glas
un dem hat hie viel mih Spaß.

Et word dro speet noh Metternocht,
uch wa det Maritz den Dann betrocht
esi kist tea mir net ent Baat meng Dann,
tea messt zeanirscht en de Wann.

Ha host tea Siif uch Drechdeach,
tea Schweng, sprecht seng Fra
en sot ehm seng Leviten gunz genaa.
"Wesch dech unständig tea Schlobesetel,
pass af, net sof det Weschmettel."

Nea weschen wo, det Buod fertig uch net hun?
Det Wasser uch net uofflessen kun.
- En den Kaller driht hie de Blechwann,
end fealt sa, met kault Wasser eus dem Brannen, der Dann.

Der Dann zecht sich eus, en spürt met der Zihn
en zeddert viur Kaulden, hie wiß et nor elliin.
Dro nit hie sich Courage der Dann
en stecht met allebiit Feß en de Wann.

End verseckt eng wedder,
nor hie siel ist setzen nedder.
Setzt sich af de Wannenkant af da scheks Sett,
de Wann stealpt am, "Zer Healf ihr Lett!"

Wä en bradich Hien anderm Fealpes, leuch der Dann,
iwer ehm da amgestealpt Buodwann.
Em gunzen Kaller, Wasser wa em Mier,
Der Dann wor beschmutzter wa viurhier.

Januar 2003


Zurück zur Humor-Seite...