KinderreimeHochzet hun mer

Hochzet hun mer, Hochzet hun mer.
Näst bekun mer, näst bekun mer.
Ei, wa wit daut lastig sen,
kneden, kochen, backen, broden,
ei, wa wir daut lastig sen.
Drenken uch den besten Weng,
drenken uch den besten Weng.
Hei, juchei, juchei, juchei!
Uch de Breukt äs treujrich, treujrich
weal den Brejem gor net hun
denn he äs en schwach Apostel,
met zwe lenk Hoingt.
Uch daut giht mech gor nest un,
uch daut giht mech gor nest un.
Drenken uch den besten Weng,
drenken uch den besten Weng.
Hei, juchei, juchei, juchei!
Hochzet hun mer, Hochzet hun mer.
Näst bekun mer, näst bekun mer.
Hei, juchei, juchei, juchei!

Riut Paputschen

Riut Paputschen hun ech,
af de Gassen gohn ech,
di mech seht, di weal mech hun,
awer hi wird mech net bekun.

Csuka, maruka

Csuka, maruka, flech än den Bäsch.
Flech af den Birenbum,
Sech wun de Tirken kun
met den lunken Stongen.
Der Biér hot sech aufgehongen,
det Hasi lift ent Kiuren
en hot sich det Schwanzi verliuren.

Gißknecht, Gißmed

Gißknecht eus Hulz gesecht
Gißmed eus Strih gedreht.

Et schid

Ren, ren, dat et schid,
dat meng Motter himen kit
uch mir Fattbriut mt Zwiebel git.

Ren, ren, dat et schid,
dat meng Motter himen kit
uch mer Briut met Bauflisch git.

Siewen Kruoden

Siewen Kruoden, siewen Kruoden
schloppern durch den Zeung,
schloppern durch den Zeung,
de hoingderst kun net no kun,
de hoingderst kun net no kun,
Bim, bam, bum!
Bim, bam, bum!
Se äs ze däck...

Raju, maju

Raju, maju, hoinder den Garten
met em Sack voll Farkeln,
Huower äm Gesken,
Mealtsch äm Fleschken,
zi - zi, zi - zi, häsch Vijelchen!

Raju, maju, riut Stinchen, Kompesthiftchen
Huower äm Gesken,
Mealtsch äm Fleschken,
zi - zi, zi - zi, häsch Vijelchen!

Raju, maju, Bienenloch, Arbes koch
Huower äm Gesken,
Mealtsch äm Fleschken,
zi - zi, zi - zi, häsch Vijelchen!

Weitere Kinderreime...

würden wir gerne entgegennehmen und hier veröffentlichen.